Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Jogi nyilatkozat


JOGI NYILATKOZAT

Bevezetés

Cady-Trade95 Kft - Saeco Magyarországi képviselet. - a továbbiakban Saeco képviselet - honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Saeco HU képviselet nem vállalja a felel?sséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jöv?t illet? állítások a Saeco HU képviselet legjobb tudásán és meggy?z?désén alapulnak. Effajta állítások a Saeco HU képviselet azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jöv?beli eseményekre tekintettel egy adott id?pontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényez?b?l ered?en a valós eredmények jelent?sen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidej?leg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

Általános feltételek

1. Szerz?i jogok

A Saeco HU képviselet internetes megjelenésének oldalai szerz?i jogvédelem alatt állnak. A szerz?i jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történ? felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Saeco HU képviselet engedélyével történhet. A szerz?i jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és küls? megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Saeco HU képviselet sajtóképeit, illetve a jelszóval védett partner oldalakon szerepl? termékfotókat) a Saeco HU képviselet el?zetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Saeco HU képviseletet illeti meg.

A Saeco HU képviselet sajtóképeit* a Saeco HU képviselet el?zetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Saeco HU képviselet sajtóképeken szerepelnie kell a "? Cady-Trade 95 Kft - Saeco Magyarországi képviselet., évszám, Minden jog fenntartva" szöveg? hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Saeco HU képviselet rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent.

*Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Saeco HU képviselet a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

2. Márkanevek

Az ezen internetes oldalakon használt Saeco HU képviselet és a Saecohoz köthet? különböz? emblémák, valamint termékmegjelölések Saeco védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek min?sül.

3. Harmadik személy weboldalaiért a felel?sségvállalás kizárása

a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történ?, Saeco HU képviselett?l független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Saeco HU képviselet el?tt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelel?en a Saeco HU képviselet nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felel?sséget különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Saeco HU képviselet által m?ködtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felel?sséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.Saeco HU képviselet nem felel a szerz?i jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történ? megsértéséért.

d.A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerz?dés, semmiképpen nem jön azonban létre szerz?dés a Saeco HU képviselet és a látogató között.

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

4. A felel?sség korlátozása

A Saeco HU képviselet komoly er?feszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megel?z?en ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelel? vírus elleni védelemr?l, például víruskeres? alkalmazásával. Saeco HU képviselet a vírusok által okozott károkért nem felel.

Saeco HU képviselet igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelen? szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhet?ségét, de azt nem szavatolja.

5. El?rejelzések és szándéknyilatkozatok

Az internetes oldalon található jöv?re vonatkozó kijelentések jóhiszem?en és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésekt?l Saeco HU képviselet valós eredményei jelent?sen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényez?kre, melyek Saeco HU képviselet tevékenységét?l függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Saeco HU képviselet nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történ? megjelentetését. Saeco HU képviselet nem vállal felel?sséget ezen el?rejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebb?l következ?en azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

Saeco HU képviselet fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

1. Általános tudnivalók

A Saeco HU képviselet tiszteletben tartja az internetes oldalát felkeres? személyek személyes adataihoz f?z?d? jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Saeco HU képviselet az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellen?rizni a jelen internetes oldalon a Saeco HU képviselet részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik. Ennek biztosítására Saeco HU képviselet a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Saeco HU képviselet honlapjáról kereshet?ek fel.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A Saeco HU képviselet csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Saeco HU képviselet Önt?l valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor err?l, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás id?tartamáról a konkrét esetben Saeco HU képviselet külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Saeco HU képviselet szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következ?k: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngész? verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Saeco HU képviselet honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keres?szavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekb?l az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésb?l személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás meg?rizhet?. Az adatok harmadik személy részére történ? továbbadása szintén a személyes adatok védelmér?l szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelel?en történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Saeco HU képviselet rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmen?en, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személyek részére nem adja tovább. A Saeco HU képviselet az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

3. Biztonság

A Saeco HU képviselet az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan ?rzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Saeco HU képviselet azon szerz?déses partnerei, amelyek Saeco HU képviselet részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerz?déses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat Saeco HU képviselet törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történ? adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jöv?re vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade 95 Kft - Saeco Magyarországi képviselet. Székhelye: 1046 Budapest,Kiss Ern? utca 3/a), vagy E-mailen. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Saeco HU képviselet milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, id?tartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Saeco HU képviselet adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Saeco HU képviselet minden t?le telhet?t megtesz, hogy kérésének lehet?ségei szerinti legrövidebb id?n belül eleget tegyen.

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából Saeco HU képviselet anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméret? adatok, melyek ideiglenesen a böngész?programról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehet?vé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngész?program automatikusan elfogadja. A böngész?program beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngész?program e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngész?program Súgó menüpontjában.

6. Használati feltételek módosítása

A Saeco HU képviselet fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekr?l a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Folytatás
Termékek
Információk / érdekességek